Dös neua Auto

„Haaans!!! Hans, gii moll schnell haa! Wuu blaibsta denn, gii dach zuu! Bis duu widde ausgemogglt host! Gugg dach nunte, Hans, dii Nachbern, die Nachbern, hamm a neus Auto! Hou iich desch net gsocht? Hou iich desch net gsocht, dii gaam kä Ruu, bis sa ölla Margn durch hamm! Jetze kamm sesch gschafft: An Mäecedes!

Mit an VW hamm sa aagfanga in dii fuchziche Jaae. Dii waen ja aa mit dii äeschtn, dii in Durf a Auto ghout hamm. Un dann is waite ganga mit an Oppl un an Foed. Un wii sa dann iien BMW gricht hamm, dou hou iich scho gewisst, wos luues is. Dou is me a Lecht aufganga. Dou hou iich scho gewisst, wuu dii hii schteuern: Dii gaam kä Ruu, bis sa an Mäecedes hamm!

Dou schtaggt dach bluues dii Alt dehinte! Gugg dach nunte, wii sa grinst, su richtich schpöttisch. Als öb miie mit unnen VW net aa hii kumma, wuu dii hii wölln! Wii sesch na machn. Miie arwetn dach aa van früü bis ooms, oue an Mäecedes künna miie uns net gelaist. Me wäss dach aa, wos des Zeuch ölles kost, un dös Laam is ja hait su teue.

Oue nai daare iire Küch möcht iich amool geglotz. Dou kümmt bschtimmt negs Gschaits auf´n Tiisch. Dii wann ja negs frassn. Erchndwuu muss ja haa kumm! Nu ja, dii wollt ja scho ümme wos bessesch sai un treicht dii Nous su huuech. Hoffntlich schtolpet sa net amool debai, schoudn töit eresch negs. Als öb me net wüsst, wuu dii haa kümmt!

Wos senn sa denn? Aa negs annesch wii miie, senn aa bluues a Laam lang nai de Faawerigg gerennt, un daa Jung hot net gewisst wuuhii un is bluues na allää auf de Schtrous rümgewelget. Wenn iich na net manchmool aufghuelt hätt un hätt na a Schtüggla Bruuet gaam. Oue dou devaa wölln sa hait negs määe wiss, dös is ölles vegassn.

Defüüe genn sa oue draimoll in Jaae nain Uuelaub. Dou muss sa siich ja aa dös Diendl mitgebracht hou, mit dan sa hait rümschtöezt. Dös hou iich noch kämoll annere gsaan. Un wii sa iien Buusn widde naufgschraubt hot, iich töit mich schaama! Dös hüpft ja bain Laafn: Un äescht dii Haae! Fügsiche gett´s nümme! Dii vegrafft´s aa net, dös sa känna zwanzich määe is!

Hans! Un üüwehaupt dii Farb van dan Mäecedes: Silwegrau! Wii´s dii junga Kall hamm. Silwegrau. Als öb´s a beesche net aa getaan hätt, naa mit ölln muss gschpratzt waa! Daare iie Aagaabereai macht me schöö ze schaffn. Dii nächstn acht Touch tuu iich äescht amool, als öb iich sa net saa. Dii beacht iich ääfach gaae net un iien Altn äescht racht net. Daa muss ja ümme üm ere rümschwanzl, daa däff ja kenn Schriit allää mach.

Also Hans, wos sochst denn duu dezuu? Hans? - Hans? Ha wuu is denn daa? Daa wae dach groud noch dou! Hans?

Naa, naa - dös däff dach net waae sai, saa iich denn richtich, is denn daa van ölla Gaiste velossn? Dou tappt dach des Rindvii, des olwera nunte un bewunnet dan Kaen aa noch! Also su a blööde Hund, su a blööde! Oue waet na, dii nächstn acht Touch, dou hast negs ze lachn: Dou frissta Arpfl un Salz!“


Aneliese Hübner